Muzikoterapie

Americká muzikoterapeutická asociace, 1998 in Müller, 2007: 

"Muzikoterapie je předepsané použití hudby kvalifikovanou osobou za účelem dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungování jedince se zdravotními nebo edukačními problémy."

 

 

Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá hudbu jako terapeutický prostředek. Z terapeutického hlediska nastupuje svoji komunikační funkci tam, kde mluvená řeč vstup nenajde. „Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční terapie a další umělecko-terapeutické přístupy v současné době nabízí rozdílné metody, techniky a prostředky, které však mohou naplňovat podobné nebo také společné cíle ve vzájemné spolupráci s lékařskými, psychologickými a speciálními výchovně - vzdělávacími prostředky a cíli.“ (Břicháčková, Vilímek, 2008, str.9)

 

 

Pojem muzikoterapie (dále také MT) bývá do češtiny překládán také jako hudební terapie, popřípadě hudební léčba a jeho význam se odvíjí od různorodého pojetí jednotlivých vědních oborů či disciplin (lékařství, psychoterapie, speciální pedagogika atd.). Muzikoterapie obecně vychází z interdisciplinárního přístupu několika vědních oborů a disciplín, které tvoří její teoretickou a praktickou základnu.

 
  • hudební  (hudební pedagogika, hudební psychologie atd.)

  • lékařské (pediatrie, psychiatrie, fyzioterapie atd.)

  • psychologické (obecná, vývojová, pedagogická, sociální psychologie atd.)

  • pedagogické (metodologie obecné pedagogiky, speciální pedagogika atd.)

  • sociologické  (sociologie rodiny, skupin atd.)

  • právní, technické

 a další. (Břicháčková-Beníčková, Vilímek IPPP ČR, 2008)

 

 

Studium - odkaz zde